Do pobrania

 

Wymagane dokumenty po zakończeniu realizacji mikroprojektu:

 • Po zakończeniu każdego mikroprojektu - raport końcowy z całości działań i kosztów w mikroprojekcie: 
  • Część opisowa (formularz Micro-project Final Narrative Report)
  • Część finansowa (wyłącznie arkusze A-4 i A-5 z formularza Final Financial Report).
 • Weryfikowany przez audytora, który przygotowuje raport na wzorze formularza Annex 3A z załącznika VII do Umowy grantowej,
 • Raport (część opisowa i finansowa) sporządzany przez beneficjenta oraz raport audytora z kontroli wydatków składane są w 3 oryginałach.
 • Wszystkie pozostałe załączniki i dokumenty dołączone są w 1 kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Raport powinien być podpisany przez oficjalną reprezentację jednostki bądź osobę odpowiednio upoważnioną (należy dostarczyć upoważnienie).
 • Raport finansowy jest parafowany na każdej stronie przez audytora dokonującego weryfikacji wydatków objętych raportem.
 • Obowiązujące wzory raportów zamieszczane są również na stronie www.pl-by-ua.eu w zakładce "Projekty parasolowe".

 

Pojedynczy mikroprojekt: 
Formularze wypełniane po zakończeniu realizacji mikroprojektu:
Micro-project final narrative report - przykładowy wzór raportu - pobierz plik (.doc)


Arkusze A4, A5 dotyczące mikroprojektów zamieszczone w formularzu Final financial report
Micro-project final narrative report - instrukcja wypełniania - pobierz plik (.pdf)

 

UWAGA!!!

Informacje o kursach miesięcznych InforEuro dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Wzory raportów:

 

Guidelines on Preparation and Submission of Reports (Wytyczne do przygotowania i składania raportów w języku angielskim)  - pobierz plik .pdf

Materiały graficzne: