O projekcie

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje
Projekt Parasolowy nr IPBU.03.02.00-06-828/12
pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

Termin realizacji Projektu Parasolowego:

01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Cel główny:

Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych Związku Transgranicznego Euroregionu Bug w zakresie podtrzymywania wspólnych tradycji kulturowych.

Cele szczegółowe:

 • Integracja obszaru pogranicza polsko – ukraińskiego oraz pogłębienie współpracy poprzez rozwój transgranicznych kontaktów i inicjatyw społeczności lokalnych w dziedzinie kultury i podtrzymywanie wspólnych tradycji kulturalnych;
 • Promowanie kultury i  tradycji lokalnych Gminy Goraj i Gminy Zabłocia;
 • Kulturalna integracja obszaru Euroregionu Bug poprzez utworzenie Transgranicznego E-Centrum Kulturalnej Współpracy  Lublin-Łuck;
 • Popularyzacja i wzajemna promocja tradycji, kultury ludowej i kulinarnej oraz dorobku artystycznego w  nawiązaniu do współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi pogranicza polsko-ukraińskiego;
 • Intensyfikacja współpracy i podtrzymywanie wspólnych tradycji kulturowych pomiędzy społecznościami miejscowości Tomaszów Lubelski w Polsce  i Rawa Ruska na Ukrainie;
 • Podniesienie świadomości społeczności lokalnej z obszaru transgranicznego gminy Werbkowice i miasta Ugniw, poprzez podtrzymanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w formie warsztatów, plenerowej inscenizacji wydarzenia obrzędowego i narzędzi promujących;
 • Rozwój współpracy polskich i białoruskich instytucji kulturalnych i naukowych na rzecz podtrzymywania i popularyzacji wspólnych tradycji kulturowych rejonu przygranicznego Wisznice – Brześć;
 • Prezentacja i popularyzacja kultury ludowej społeczności lokalnych nadbużańskiego pogranicza;
 • Podniesienie świadomości mieszkańców przygranicznych na temat różnorodności kulturowej Euroregionu Bug;
 • Wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrażanie wspólnych projektów transgranicznych;
 • Odrodzenie, zachowanie i promowanie obszarów wiejskich tradycji kulturowych granicy ukraińsko-polskiej;

Końcowymi Beneficjentami Projektu parasolowego są: mieszkańcy Polski, Białorusi i Ukrainy z miast: Łęczna, Tomaszów Lubelski, Łaszczów, Werbkowice, Wisznice, Włodawa, Gmin Goraj, Werbkowice, Włodawa, Ruda-Huta, Miast Brześć, Łuck, Kowel, Żółkiew, Rawa Ruska, Ugniw, Szack oraz gminy Zabłocie. W sumie ponad 1 000 000 osób.

Projekt jest zgodny i w pełni będzie realizował cele Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych oraz Działania 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Realizacja szeroko zakrojonego transgranicznego przedsięwzięcia, złożonego z 11 oddolnych inicjatyw, pozytywnie wpłynie na integrację obszaru pogranicza polsko – ukraińsko - białoruskiego oraz pogłębienie współpracy poprzez rozwój transgranicznych kontaktów i inicjatyw społeczności lokalnych w dziedzinie kultury i podtrzymywanie wspólnych tradycji kulturalnych. Niniejszy parasolowy projekt transgraniczny przyczyni się do pogłębienia i umocnienia dotychczasowej partnerskiej współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz umożliwi jej dalszy rozwój w ramach wymiany doświadczeń i wzajemnego bezpośredniego współdziałania w głównej mierze instytucji upowszechniających kulturę i sztukę, administracji, a co ważniejsze bliskiej współpracy twórców i artystów – osób na co dzień zajmujących się działalnością kulturalną. Działania przewidziane w niniejszym wspólnym transgranicznym projekcie przyczynią się i będą służyć umocnieniu warunków i utrwaleniu fundamentów dla bezpośrednich kontaktów na różnych poziomach, a przez to wykreują bazę dla trwałej współpracy w wymiarze społecznym, edukacyjnym, kulturowym, administracyjnym oraz instytucjonalnym, zarówno pomiędzy instytucjami jak i pomiędzy mieszkańcami obszaru przygranicznego. Projekt pozwala wyzwolić potrzebę partycypacji społecznej na najniższym poziomie – jednostki, co z kolei wyzwala chęć kontynuowania wzajemnych kontaktów w przyszłości. W doskonały sposób ułatwia to wzajemne poznanie, zrozumienie, a jednocześnie przenikanie się kultur, poglądów, wymianę myśli, likwidację ksenofobiii, wzajemnych uprzedzeń i stereotypów, co w konsekwencji doprowadzi do przełamywania barier kulturowych, psychologicznych czy językowych. Wysokiej jakości oraz atrakcyjne dla społeczeństwa zasoby dziedzictwa kulturalnego i tradycji, a także duży niewykorzystany potencjał mieszkańców umożliwiają organizowanie wspólnych przedsięwzięć co wpłynie na znoszenie barier w kontaktach społeczności polsko – ukraińskiego regionu transgranicznego. Realizowanie wspólnych działań i transgranicznych przedsięwzięć będzie służyć nawiązywaniu trwałych, wzajemnych, bezpośrednich, dobrosąsiedzkich, opartych na zaufaniu kontaktów między społecznościami, lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, wymianie doświadczeń. Wspólne transgraniczne przedsięwzięcia umożliwią popularyzację wspólnego dziedzictwa kulturowego, którego rozwój odgrywa znaczącą rolę w zwiększeniu poczucia tożsamości mieszkańców, wzroście ruchu turystycznego i ma pozytywne oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionu.

Projekt parasolowy tworzy podstawy rozwoju współpracy transgranicznej na dwóch poziomach: pomiędzy Partnerami Wiodącymi Mikroprojektów a ich partnerami z Ukrainy lub Białorusi oraz pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug a Beneficjentami realizującymi projekty transgraniczne. Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia korzystają z pomocy przy nawiązywaniu partnerstw Transgranicznych, tak też dzieje się przy tworzeniu niniejszego projektu parasolowego. Niektóre JST zrzeszone w SSERB od lat współpracują ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy lub Białorusi, jest jednak wiele podmiotów, które współpracę właśnie rozpoczynają od wzajemnego rozpoznawania zasobów i potrzeb, poszukiwania wspólnych obszarów działania. Ważne jest ukierunkowanie tych działań, tak by odnosiły efekty szerzej, bardziej regionalnie niż lokalnie. Projekt jest okazją do utworzenia sieci współpracy ukierunkowanej w jednym celu. Pozwoli na identyfikację wspólnych obszarów działanie, pobudzenie, rozwój lub kontynuowanie współpracy polsko – ukraińskich lub polsko – białoruskich partnerów. Zakłada realizacje kilkunastu działań „miękkich”, realizowanych w partnerstwie z korzyścią dla wszystkich stron projektu.

Dzięki swojej różnorodnej formie mikroprojekty będą oddziaływały w możliwie szerokim zakresie na wybrane grupy docelowe. We wspólnych warsztatach będzie uczestniczyła młodzież i dzieci, a także wybrane grupy lokalnych twórców i artystów, zespoły ludowe,  co pozwoli na wzajemne poznawanie kultury i tradycji, a następnie dalsze propagowanie jej w ojczystym kraju m. in. poprzez czerpanie inspiracji z sąsiadujących regionów. Ogólnodostępne plenerowe imprezy promocyjne przeznaczone dla odbiorców z obu stron granicy są doskonałym sposobem na zaznajomienie się z tradycjami (w tym kulinarnymi) i zwyczajami „sąsiadów” i wzajemną integrację wszystkich grup społeczności w tym również dla ich najmłodszych odbiorców. Trwałymi efektami oddziaływującymi na społeczności będą m. in. liczne wielojęzyczne publikacje i broszury prezentujące różnorodne zasoby kulturowe pogranicza, przeznaczone dla odbiorców w kraju i zagranicą. W ramach mikroprojektów zostaną uruchomione serwisy internetowe, w tym Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin – Łuck.

Współpraca kulturalna pomiędzy instytucjami z krajów sąsiedzkich zdobywa coraz większą popularność, dlatego też celem części działań w ramach mikroprojektów będzie stwarzanie podstaw dla jej dalszego rozwoju. Działania te dotyczą m. in. opracowania wspólnej strategii współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury, szkoleń dla przedstawicieli samorządów powiększające ich kompetencje w zakresie współpracy kulturalnej. Stanowią one doskonałe podłoże do kontynuacji oraz poszerzania zakresu współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury pomiędzy instytucjami z terenów Euroregionu Bug.

Na Projekt Parasolowy “Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” składa się 11  Mikroprojektów: