Dane ogólne:

Całkowita wartość projektu: 303 445,76  EUR
Wysokośc dofinansowania: 90%
Wartość dofinansowania: 273 101,18   EUR
Termin realizacji: Listopad 2014 - Październik 2015

Cel główny:

Pobudzenie dynamiki rozwoju usług komunalnych na Lubelszczyźnie i Wołyniu poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń

Cele szczegółowe:

  1. Transfer wiedzy oraz podniesienie kompetencji kadr zatrudnionych w sektorze gospodarki komunalnej miast pogranicza polsko - ukraińskiego, w tym transfer doświadczeń państw UE
  2. Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych powodujących okresowe podtopienia terenów zurbanizowanych na obszarze miast Chełm i Łuck
  3. Zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami z terenu Euroregionu Bug w zakresie poprawy jakości świadczenia usług komunalnych

Partnerzy:

Partner krajowy: Miasto Chełm

Partner zagraniczny: Miasto Łuck – Ukraina

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"