Call now » (+99) 123 456 789

Statut Związku

STATUT

ZWIĄZKU TRANSGRANICZNEGO "EUROREGION BUG"

§1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy statut nie narusza istniejących form i rodzajów współpracy transgranicznej danego Państwa lub Strony.
 2. Niniejszy statut nie narusza sfery i zakresu uprawnień przysługujących każdej ze Stron stosownie do ustawodawstwa wewnętrznego własnego Państwa.
 3. Strony w ramach wzajemnych uzgodnień oraz stosownie do swoich możliwości finansują działalność Związku i jego organów utworzonych na mocy niniejszego Statutu.
 4. Strony będą wspierać inicjatywy lokalne służące rozwijaniu współpracy transgranicznej na obszarze Związku.
 5. Organy Związku wykonujące funkcje koordynacyjne i doradcze nie mogą w swojej działalności naruszać ustawodawstwa żadnej ze stron.
 6. Przy wypełnianiu swoich funkcji oraz realizacji zadań Związek i jego organy mogą współpracować z organizacjami, agencjami krajowymi i międzynarodowymi.
 7. Każda ze Stron zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym może konsultować z odpowiednimi władzami treść uchwał Rady Związku. Niezależnie od tego właściwe organy administracji Państw będą na żądanie otrzymywać wszelkie informacje o działalności Związku i jego uchwałach.

§2
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

Związek Euroregion Bug tworzy się w celu rozwoju współpracy obszarów przygranicznych w następujących dziedzinach:

 • zagospodarowania przestrzennego,
 • komunikacji, transportu i łączności,
 • oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki,
 • ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych,
 • rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych.

§3
CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU

 1. Związek składa się z członków rzeczywistych i zwyczajnych.
 2. Członkowie założyciele Związku mają status członków rzeczywistych, a status członków zwyczajnych nadaje Rada Związku.
 3. Członkostwo w Związku nie wyklucza prawa członków do nawiązywania dwu lub wielostronnych stosunków i zawierania porozumień z innymi strukturami, nie należącymi do Euroregionu Bug.
 4. Każdy z członków Związku ma prawo swobodnego opuszczenia go po uprzednim powiadomieniu Rady Związku na 6 miesięcy przed opuszczeniem Związku. Członkostwo w Związku ustaje z chwilę decyzji Rady Związku.
 5. W przypadku zmian terytorialnych będą administracyjnych na obszarze jednego z Państw, które to zmiany dotyczyłyby obszaru działania jednego lub więcej członków Związku, powstałe wskutek zmian podmioty mają prawo przystąpienia na zasadzie sukcesji oraz zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa.
 6. Wszyscy członkowie Związku są traktowani równoprawnie bez względu na wielkość terytorium i liczbą ludności.

§4
WŁADZE ZWIĄZKU

 1. Władzami Związku są:
  • Rada Związku,
  • Prezydium Rady Związku,
  • Sekretariat Związku,
  • Komisja rewizyjna.
 2. Władze Związku sprawują funkcje koordynacyjne i doradcze związane z realizację celów i zadań Związku, o których mowa w 2 oraz reprezentują Związek na zewnątrz.
 3. Ilość organów Związku, ich struktura oraz zakres uprawnień mogą ulegać zmianom, zgodnie z jednomyślnymi postanowieniami Stron.

§5
RADA ZWIĄZKU

 1. Rada Związku, zwana dalej Radą, jest najwyższym jego organem.
 2. W skład Rady wchodzi po 10-ciu przedstawicieli delegowanych przez każdą ze Stron.
 3. Przedstawiciele każdej ze Stron pełnią funkcje członka w Radzie przez okres kadencji organów, które go do Rady Związku delegowały. Członkowie Rady pełnić swoje funkcje do czasu wyboru nowych przedstawicieli.
 4. Odwołanie członka może nastąpić w dowolnym okresie przez Stronę, która go delegowała po uprzednim zawiadomieniu Prezydium Rady. Na miejsce odwołanego członka Rady Strona w okresie 1 miesiąca deleguje nowego przedstawiciela.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku i są otwarte, jeżeli Rada nie postanowi inaczej.
 6. Na żądanie jednej ze Stron mogą być zwoływane nadzwyczajne posiedzenia Rady.
 7. W posiedzeniach Rady i jej pracach, z prawem głosu doradczego, mogą brać udział przedstawiciele władz nadrzędnych każdej ze stron. Za zgodą Rady w posiedzeniach mogą brać udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych.
 8. Przewodniczącym Rady i jednocześnie Prezydium wybiera się kolejno każdego z członków Prezydium na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Prezydium w okresie między posiedzeniami Rady Związku.
 9. Do kompetencji Rady należy:
  • omawianie i zatwierdzanie wspólnych projektów współpracy transgranicznej, prowadzonej w ramach Związku, zapewnienie ich finansowania i realizacji,
  • dokonywanie zmian w statucie,
  • przyjmowanie nowych członków i pozbawianie członkostwa w Związku oraz nadawanie członkostwa honorowego,
  • podejmowanie decyzji w sprawach budżetu Związku,
  • wybór Prezydium Rady Związku i Komisji Rewizyjnej,
  • powołanie Sekretariatu Związku i ustalanie jego budżetu,
  • uchwalanie regulaminów Rady, Sekretariatu i Komisji Rewizyjnej,
  • powoływanie stałych i doraźnych Grup Roboczych do realizacji określonych zadań w wybranych dziedzinach współpracy transgranicznej oraz uchwalanie Regulaminów ich pracy,
  • podejmowanie uchwał dotyczących czło1nkostwa Związku w organizacjach międzynarodowych,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.
 10. Wszelkie uchwały Rady podejmowane są na zasadzie jednomyślności Stron.
 11. Projekty uchwał przedkłada Radzie Kierownik Sekretariatu Związku lub przedstawiciele Stron.
 12. Szczegółowe zasady organizacji i działalności Rady określa jej regulamin.

§6
PREZYDIUM ZWIĄZKU

 1. Prezydium Związku zwane dalej Prezydium składa się z trzech członków i powoływane jest przez Radę według zasady po jednym z każdej ze Stron.
 2. Prezydium wykonuje funkcje koordynacyjne i reprezentacyjne w imieniu Rady między jej posiedzeniami.

§7
SEKRETARIAT ZWIĄZKU

 1. Sekretariat Związku zwany dalej Sekretariatem jest organem wykonawczym i administracyjnym powoływanym przez Radę w składzie równym liczbowo dla każdej ze Stron.
 2. Każda ze Stron prowadzi na swoim terenie biuro krajowe Sekretariatu, w skład którego wchodzą członkowie Sekretariatu z danego Państwa.
 3. Krajowe biura Sekretariatu nie są wzajemnie podporządkowane i spełniają funkcje koordynacyjne i administracyjne dla każdej ze Stron.
 4. Kierownicy biur krajowych Sekretariatu uczestniczą w posiedzeniach Rady i Prezydium.
 5. Do zadań Sekretariatu należy:
  • przygotowanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz innych opracował dotyczących wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy przygranicznej, w tłumaczeniu na języki Stron,
  • przygotowywanie posiedzeń Rady,
  • obsługa grup roboczych,
  • wypełnianie innych funkcji związanych z administrowaniem i realizację zadań finansowych Związku.
 6. Funkcję Kierownika Sekretariatu Związku pełni ten Kierownik biura krajowego i Sekretariatu, tej Strony, której członek Prezydium nie przewodniczy Radzie.
 7. Sekretariat działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Radę.

§8
KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 6 osób i reprezentuje proporcjonalnie każdą ze Stron.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji i wykorzystania środków finansowych Związku.
 3. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powołuje Rada na okres 2 lat kolejno z kandydatów każdej ze Stron.
 4. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę.

§9
GRUPY ROBOCZE

 1. Dla realizacji określonych wspólnych zagadnień problemowych Rada może powoływać stałe lub doraźne grupy robocze.
 2. W wyjątkowych przypadkach grupy robocze mogą być powoływane przez Prezydium ale wymagają zatwierdzenia przez Radę na najbliższym jej posiedzeniu.
 3. Przygotowane przez grupy robocze propozycje i materiały przedkładane są Radzie za pośrednictwem Kierownika Sekretariatu.
 4. Do pracy w grupach roboczych, za zgodę Prezydium, mogą być zapraszani eksperci.
 5. Rada określa zakres przedmiotowy prac każdej grupy roboczej oraz sposób jej finansowania.
 6. Szczegółowe zasady organizacji i pracy grup roboczych określa ich regulamin uchwalony przez Radę.

§10
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU

 1. Finansowanie działalności Związku w zakresie niezbędnym dla realizacji jego celów i zadań zapewnia każda ze Stron.
 2. Strony gromadzą środki na realizację celów statutowych Związku na odrębnych rachunkach.
 3. Zatwierdzone przez Radę wspólne projekty, a także koszty niezbędne dla funkcjonowania organów Związku finansują Strony na zasadzie równości według kursów swobodnie wymienialnych walut, o ile Rada nie postanowi inaczej.
 4. Każda ze Stron może w ramach własnych środków realizować określone przez Radę prace na rzecz Związku w celu nieodpłatnego ich wykorzystania przez Związek.
 5. Budżet Związku może być zwiększany lub uzupełniany ze źródeł zewnętrznych. Środki te są dzielone po równo dla każdej ze Stron.

§11
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 1. Związek zostaje rozwiązany w przypadku jednomyślnej decyzji wszystkich Stron, jeżeli cele i zadania dla jakich został powołany nie są realizowane.
 2. W razie rozwiązania Związku jego majątek, tj. środki trwałe i obrotowe (aktywa i pasywa) stanowiące wspólną własność Związku dzieli się między Strony proporcjonalnie do ich wkładu.

Nasi partnerzy