Call now » (+99) 123 456 789

Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku

Niniejszy dokument – Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku został opracowany w ramach projektu „GIS across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie wraz z partnerami. Celem projektu jest umacnianie i rozszerzanie transgranicznej współpracy instytucjonalnej poprzez upowszechnianie i wymianę polskich, białoruskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie kształtowania polityki regionalnej i lokalnej, planowania przestrzennego, wspomaganie sektora małej i średniej przedsiębiorczości oraz wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających po stronie Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Działania w nim zawarte są jednym z elementów współpracy pomiędzy zaangażowanymi państwami.

Zintegrowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku - pobierz

Integrated functional and spatial concept of Euroregion Bug development Until 2020 - download

Інтегрована функціонально-просторова Концепція розвитку Єврорегіону «Буг» до 2020 року - скачати

Интегрированная функционально-пространственная концепция развития Еврорегиона «Буг» до 2020 года  - скачать

 

 

 

Nasi partnerzy