Call now » (+99) 123 456 789

Kolejny projekt własny Stowarzyszenia

Naglowek wentreERB

Od dnia 1 czerwca b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug". Ma on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Zostanie on zrealizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

 

  • lepsze wykorzystanie przyrodniczego potencjału turystycznego obszaru Euroregionu Bug w Polsce, na Białorusi i Ukrainie,
  • stworzenie warunków do powstawania i rozwoju transgranicznych partnerstw w realizacji wspólnych projektów ekoturystyki,
  • promocja ekologicznych walorów turystycznych obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug ( województwo lubelskie w Polsce, obwód brzeski na Białorusi i obwód wołyński oraz rejony sokalski i żółkiewski obwodu lwowskiego na Ukrainie), 
  • umożliwienie tworzenia zintegrowanych, markowych produktów turystycznych, wzrost stopnia świadomości JST i ngo na temat efektywnych form i sposobów współpracy transgranicznej w zakresie turystyki ekologicznej.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Niemiecko - Białoruskim Domem (Niemcy), Wołyńską Obwodową Organizacją Społeczną "Agencja Rozwoju Wsi Wołyńskiej" (Ukraina) oraz Interaction. Niemiecko - Białoruski Dom (Białoruś).

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz srodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Operatorem Programu Partnerstwa Transgranicznego jest Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

Kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi) 30 357,00 EUR.

Strona projektu: http://www.euroregionbug.pl/wspolpraca/

Pierwszym działaniem zrealizowanym w ramach projektu była konferencja inaugurująca projekt, która odbyła się w dn. 30 czerwca b.r. Dotyczyła ona współpracy w rozwijaniu turystyki pogranicza polsko - białorusko - ukraińskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele każdego z partnerów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i lokalnych samorządów, parków narodowych i krajobrazowych, oraz inne osoby związane z branżą turystyczną regionu. Podczas konferencji swoje odczyty wygłosili dr Andrzej Wasilewski, dr Jarosław Żbikowski,Pan Aleksandr Pańko, Pani Jelena Itani oraz Pan Iwan Szczadranok.

1.JPG3.JPG4.JPG2.JPG

Kolejnym działaniem była pierwsza z zaplanowanych wizyt studyjnych. Przedstawiciele partnerów oraz zaproszeni goście mieli okazję odwiedzić Ośrodek Jeździecko - Hodowlany "Żurawiejka" oraz Poleski Szlak Konny, zwiedzić pieszo szlaki turystyczne Poleskiego Parku Narodowego oraz Muzeum PPN w Urszulinie, nadgraniczne miasto Włodawa oraz obrzeża rzeki Bug, tereny turystyczne położone nad Jeziorem Białym k/Włodawy oraz gospodarstwa agroturystyczne położone w regionie.

6.JPG1.JPG8.JPG9.JPG7.JPG4.JPG3.JPG2.JPG5.JPG10.JPG

Albums

Nasi partnerzy