Call now » (+99) 123 456 789

Statut Stowarzyszenia

 

STATUT
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW
EUROREGIONU „BUG”

 

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Niniejszy Statut jest statutem STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU “BUG”, zwanego dalej “Stowarzyszeniem”.

 2. Stowarzyszenie jest założone przez wymienione w załączniku do Statutu jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej “samorządami”, mające status członków założycieli. 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w ustawach: Prawo o stowarzyszeniach, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa i w innych przepisach prawa polskiego oraz niniejszy statut.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności na obszarze Euroregionu "BUG".

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chełm.

§ 5.

Stowarzyszenie wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że osiągnięty dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6.

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż granicy międzypaństwowej na rzece Bug.

 2. Celem Stowarzyszenia jest:

  1) realizacja Misji, którą jest rozwój społeczno-gospodarczy polskiej części Związku Transgranicznego Euroregion Bug poprzez wsparcie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej;

  2) integracja samorządów strony polskiej w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”;

  3) prowadzenie Biura Krajowego Sekretariatu „Euroregionu Bug”,

  4) koordynacja wykorzystania pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną w zakresie planowania, programowania, zarządzania, wdrażania i monitorowania działań: projektów, programów, strategii transgranicznych na terytorium Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” ,

  5) upowszechnienie wiedzy o historii, tradycjach i kulturze polskiej oraz kulturach państw należących do Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”,

  6) pogłębienie współpracy i rozwój dobrych stosunków pomiędzy państwami należącymi do Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”,

  7) wsparcie procesów gospodarczych oraz organizowanie współpracy instytucji okołobiznesowych na obszarze Związku Transgranicznego „Euroregion Bug’,

  8) rozwój regionalnej i transgranicznej turystyki i agroturystyki,

  9) promocja gmin i powiatów członkowskich, Województwa Lubelskiego oraz Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” w kraju i za granicą,

  10) realizacja wizji tworzenia społeczeństwa informacyjnego na obszarze Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”,

  11) upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej i podejmowanych przez nią działaniach,

  12) wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania administracją i podmiotami gospodarczymi oraz działalności samorządów lokalnych,

  13) wymiana doświadczeń z zakresu opieki socjalnej,

  14) wdrożenie Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, obwodu Lwowskiego, obwodu Wołyńskiego i obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020,

  15) działanie na rzecz ochrony środowiska na obszarze Euroregionu Bug,

  16) wspieranie różnych form współpracy w zakresie edukacji, sportu, turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultu religijnego oraz innych zadań realizowanych na podstawie przepisów prawa przez członków stowarzyszenia.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla samorządów EUROREGIONU “BUG”,

2)  prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych i projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez samorządy problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działania EUROREGIONU “BUG”,

3)  prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej EUROREGIONU “BUG” i jego członków,

4)  współdziałanie z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi polskimi i zagranicznymi,

5)  aktywne uczestnictwo w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

6)  pozyskiwanie środków finansowych w ramach zewnętrznych form wsparcia ze źródeł krajowych i zagranicznych,

7) tworzenie szerokich partnerstw na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug,

8) udział w ciałach powołanych do wdrażania programów współpracy przygranicznej i inicjatyw wspólnotowych takich jak: zespoły programujące, komisje oceniające, komitety sterujące, komitety monitorujące,

9) udział w przygotowaniu Wspólnych Dokumentów oraz Uzupełnień Programów w ramach programów współpracy terytorialnej oraz innych programów rozwojowych

10) promowanie szeroko pojętej wymiany kulturalnej, turystycznej, naukowej, gospodarczej,

11) wspierania lokalnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju turystyki, wymiany kulturalnej i naukowej,

12) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

13) działalność informacyjną w mediach publicznych krajowych i zagranicznych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być samorządy z terenu województwa lubelskiego. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest przedstawienie przez radę samorządu uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu jego Statutu. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9.

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. poprzez swoich przedstawicieli brać udział w obradach i głosowaniach Zgromadzenia oraz wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 2. przedstawiać wnioski i stanowiska na posiedzeniach Zgromadzenia,

 3. korzystać z inicjatyw i różnych form działalności Stowarzyszenia.

§ 10.

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. stosować się do Statutu, przyjętych regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

 2. udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji zadań i przedsięwzięć na swoim obszarze,

 3. popierać działalność Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w jego pracach,

 4. terminowo uiszczać składki członkowskie.

§ 11.

Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Stowarzyszenia, zwane dalej „zgromadzeniem”, które jest organem stanowiącym,

 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,

 3. Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Poszczególni członkowie Stowarzyszenia posiadają w Zgromadzeniu po jednym przedstawicielu.

 2. W skład Zgromadzenia wchodzą z urzędu przewodniczący zarządów samorządów będących członkami Stowarzyszenia. Za zgodą organu wykonawczego samorząd może być reprezentowany w Zgromadzeniu przez inną osobę.

§ 14.

 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok.

 2. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 przedstawicieli w Zgromadzeniu w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 15.

O zwołaniu posiedzenia zwyczajnego Zgromadzenia przedstawiciele samorządów powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

§ 16.

Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Na następnym posiedzeniu protokół winien być przedstawiony i przyjęty przez Zgromadzenie.

§ 17. 

 1. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne, gdy w I terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa przedstawicieli samorządów. W II terminie wymóg ten nie obowiązuje.

 2. Z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 i § 43, uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów.

§ 18.

Przedstawiciele poszczególnych samorządów posiadają w Zgromadzeniu liczbę głosów stanowiących ustalaną w odniesieniu do ogólnej liczby przedstawicieli biorących udział w obradach danego Zgromadzenia według następującej proporcji :

 1. przedstawiciel Województwa Lubelskiego – 40%,

 2. przedstawiciele powiatów – 30%,

 3. przedstawiciele gmin – 30%.

 

§ 19.

Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Zgromadzenia oraz jego obrad określa regulamin Zgromadzenia, uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 20. 

 1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.

 2. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

  • uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian,

  • ustanawianie regulaminów, zasad działania Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia,

  • wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  • przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Stowarzyszenia,

  • ustanawianie zasad sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,

  • decydowanie o zbywaniu, nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

  • ustalanie budżetu Stowarzyszenia oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane,

  • stanowienie o zasadach gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

  • przyjmowanie na rzecz Stowarzyszenia zapisów i darowizn,

  • stanowienie w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek,

  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

  • powoływanie ze swego grona komisji problemowych do załatwienia poszczególnych spraw.

 3. Na wniosek Zarządu nadaje tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. Stowarzyszenie sprawuje bieżącą kontrolę finansowa nad działalnością Zarządu przy pomocy Komisji Rewizyjnej.

 2. Komisję Rewizyjna w liczbie 5 osób powołuje Zgromadzenie spośród swoich członków.

 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani pracownicy Stowarzyszenia i Członkowie Zarządu.

§ 22.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

 2. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.

 3. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdania roczne Zgromadzeniu do 30 czerwca roku następnego, przesyłając jednocześnie odpis Zarządowi.

§ 23.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który zwołuje jej posiedzenia, prowadzi obrady i składa sprawozdania.

§ 24.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 członków:

 • Prezes Stowarzyszenia,

 • 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia,

 • Sekretarz Stowarzyszenia,

 • Skarbnik Stowarzyszenia,

 • 4 Członków Zarządu.

§ 25.

 1. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie.

 2. Szczegółowe zasady i tryb wyborów Zarządu określa Zgromadzenie.

 3. Członkowie Zarządu wykonują czynności w związku z pełnioną funkcją bez wynagrodzenia.

§ 26.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zasady niniejszego Statutu i przepisy ustalone przez Zgromadzenie,

 4. nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez Stowarzyszenie,

 5. sporządzanie projektów budżetu Stowarzyszenia, przedstawianie Stowarzyszeniu rocznych bilansów Stowarzyszenia,

 6. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia

 7. nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia,

 8. przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia,

 9. ustalenie rodzaju i liczby stanowisk pracy w biurze Stowarzyszenia oraz wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach.

 10. Nadawanie Odznaki Honorowej Stowarzyszenia ZA ZASŁUGI DLA EUROREGIONU BUG. Listę wyróżnionych przyjmuje do wiadomości Walne Zgromadzenie.

§ 27.

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretariatu.

 2. Sekretariatem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd.

 3. Zwierzchnikiem służbowym pracowników sekretariatu jest dyrektor sekretariatu, a pracodawcą Prezes Stowarzyszenia.

§ 28.

Prezes Stowarzyszenia:

 1. Jest przewodniczącym Zarządu, zwołuje i prowadzi obrady Zarządu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 składu Zarządu, w terminie do 2 tygodni od daty złożenia wniosku, posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

 2. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 3. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją organów stanowiących samorządów.

 2. Zarząd Stowarzyszenia działa do dnia wyboru Zarządu kolejnej kadencji.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 30.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.

 2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi odrębną księgowość.

§ 31.

Dochody z majątku Stowarzyszenia są przeznaczane na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 32.

Dochodami Stowarzyszenia są:

 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

 • składki członków Stowarzyszenia,

 • środki Unii Europejskiej dostępne w ramach realizowanych projektów,

 • dotacje, darowizny, zapisy,

 • dochody z majątku Stowarzyszenia,

 • wpływy z ofiarności publicznej.

§ 33.

Składką członkowską , o której mowa w § 32 jest:

1) podstawowa składka członkowska, której wysokość i terminy płatności ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu, stosując zasadę, że wysokość składki samorządu jest ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców tego samorządu,

2) dodatkowa składka zadaniowa  przeznaczona na pokrycie kosztów udziału członka w określonym zadaniu wynikającym z realizacji celów statutowych. Wysokość i zasady wpłacania składki dodatkowej określa Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z członkiem Stowarzyszenia biorącym udział w zadaniu.

§ 34. 

 1. Zarząd Stowarzyszenia sporządza projekt budżetu obejmujący wszystkie dochody i wydatki przewidywane w danym roku. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie najpóźniej do dnia 30 czerwca roku obrachunkowego, którym jest rok kalendarzowy.

 2. Projekt budżetu winien być przesłany przedstawicielom w Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed terminem obrad Zgromadzenia.

 3. Od początku roku obrachunkowego do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie na dany rok obowiązuje prowizorium budżetowe uchwalane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 35.

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu roczne sprawozdanie finansowe.

§ 36.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 37.

Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia członkowi Zarządu lub pracownikowi.

Rozdział VI
ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38.

 1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały.

 2. Od uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków, samorządowi przysługuje odwołanie do Zgromadzenia.

§ 39.

Z wnioskiem o przystąpienie do Stowarzyszenia występuje organ stanowiący samorządu.

§ 40.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

 • wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

 • wykluczenia ze Stowarzyszenia,

 • likwidacji samorządu – członka Stowarzyszenia.

§ 41.

 1. O wystąpieniu ze Stowarzyszenia decyduje organ stanowiący samorządu w drodze uchwały.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej podjęcia.
 3. Uchwała o wystąpieniu ze Stowarzyszenia przekazywana jest Zarządowi w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia .
 4. Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 3, powyżej terminu wejścia w życie uchwały określonym w ust. 2, skutkuje dalszym naliczeniem składek członkowskich, aż do dnia otrzymania przez Zarząd  uchwały o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

§ 42.

 1. Zamiar wykluczenia członka ze Stowarzyszenia należy oznajmić członkowi najpóźniej na trzy miesiące naprzód.

 2. Wykluczenie może nastąpić w razie:

  • udowodnienia działania na szkodę Stowarzyszenia,

  • nieuiszczania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

  • niestosowania się do przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu, a zwłaszcza do postanowień Statutu.

 3. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia stanowi Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.

§ 43.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów liczby przedstawicieli Zgromadzenia.

§ 44.

W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku decyduje Zgromadzenie.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 45.

Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Wojewoda Lubelski.

§ 46.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 47.

Zmiany w Statucie dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zgromadzenia.

Nasi partnerzy