Call now » (+99) 123 456 789

Geneza SSERB

18 listopada 1999 roku podjęto inicjatywę o utworzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Założycielami Stowarzyszenia byli: Województwo Lubelskie, które reprezentował Arkadiusz Bratkowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie, które reprezentował Adam Rychliczek, Starosta Chełmski oraz Gmina Włodawa reprezentowana przez Kazimierza Nielepiuka, Wójta Gminy Włodawa.

3 kwietnia 2000 roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydał postanowienie o rejestracji SSERB.

Zgodnie ze Statutem działalność Stowarzyszenia ma być finansowana ze składek członkowskich (samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich), a celem – inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej samorządów, społeczności lokalnych i władz administracyjnych z obszarów przygranicznych położonych wzdłuż granicy na rzece Bug.

27 kwietnia 2000 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie, podczas którego wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Marek Tęcza (prezes), Edward Hunek i Adam Rychliczek (wiceprezesi), Arkadiusz Bratkowski, Krzysztof Szydłowski, Janusz Szpak, Tadeusz Sawicki, Mirosław Złomaniec (członkowie).

We wrześniu 2001 roku Stowarzyszenie Samorządów ERB zostało wpisane do Rejestru Krajowego Stowarzyszeń.

Aktualnie do SSERB należą 73 samorządy.

Nasi partnerzy