Call now » (+99) 123 456 789

Pierwsze seminarium w ramach projektu pt. "Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju"

naglowek rpnrp

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie CIVIS w dniach 16 – 17 maja 2011 roku w Zajeździe Trzy Dęby w Janowie k/Chełma zrealizowały pierwsze z cyklu pięciu seminariów, zaplanowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju” dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. Seminarium było spotkaniem partnerstwa na rzecz rozwoju zawiązanego w Chełmie w dniu 29 marca 2011 roku z ekspertami, zespołem badawczym i gośćmi zainteresowanymi wdrażaniem projektu. Pierwszego dnia spotkania przybliżone zostały teoretyczne założenia strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, założenia i funkcjonowanie struktur wspomagających proces zarządzania rozwojem regionalnym w Województwie Lubelskim. Omówiono charakterystykę lokalnego rynku pracy w perspektywie zmian.

 

Dyskutowano nad gospodarką i spójnością terytorialną Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. Na zakończenie zaprezentowano projekt analizy SWOT i poddano go pod dyskusję uczestników. Drugi dzień seminarium miał bardziej roboczy charakter. Prezentowano i omawiano przedsiębiorczość i instrumenty wspierające jej rozwój w Mieście Chełm i Powiecie Chełmskim. Partnerzy projektu prezentowali uczestnikom portal internetowy z jego funkcjami użytkowymi, wstępną analizę społeczno – gospodarczą obszaru, dla którego organizowane było seminarium, prezentowano założenia ankiet, przyszły kształt i zakres strategii lokalnej.

Celem głównym projektu jest powstanie lokalnych strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w 5 przygranicznych powiatach województwa lubelskiego oraz 1 strategii ponadlokalnej, obejmującej cały obszar oddziaływania projektu. W tym celu zawiązano międzysektorowe partnerstwa w każdym z pięciu powiatów, powołano zespół badawczy i zespół ekspertów. Podczas spotkania generalnie omawiane były szanse i zagrożenia zdiagnozowane dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw. Frekwencja dopisała, w spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób. Oprócz uczestników z powiatów chełmskich byli również przedstawiciele partnerstw z powiatów bialskiego, włodawskiego i tomaszowskiego. Licznie przybyli również goście z Lublina, specjalizujący się w tematyce projektu.

4.JPG3.JPG2.JPG1.JPG

Nasi partnerzy