Call now » (+99) 123 456 789

Projekt "Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju"

naglowek rpnrp

Z dniem 1 stycznia 2011 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt. "Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju". Projet będzie realizowany do 30 cerwca 2012 r. Partnerem w projekcie zostało wyłonione w trakcie procedury konkursowej Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego CIVIS. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 844 550,00 PLN.

 

Projekt będzi erealizowany na obszerze województwa lubelskiego. Jego podstawowym celem jest opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zminą gospodarczą na poziomie lokalnym 5 przygranicznych powiatów oporzez zaangażowanie w ten proces 5 partnerstw lokalnych z łącznym udziałem 20 przedsiębiorców, 10 jednostek samorządu terytorialnego, 10 instytucji rynku pracy, 20 organizacji pozarządowych, 5 partnerów społecznych oraz 1 samorządu gospodarczego z 5 powiatów przygranicznych województwa lubelskiego.

Do celów szczegółowych zaliczają się:

  • zawiązanie 5 partnerstw lokalnych na terenie powiatów bialskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego poprzez działania animacyjne,
  • opracowanie 5 strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarcząw ww. powiatach oraz 1 strategii regionalnej poprzez zaangażowanie w ten proces zawiązanych partnerstw oraz wykorzystanie bieżących danych gospodarczych pozyskanych w procesie badań i analiz,
  • wdrożenie opracowanych strategii przez partnerów społeczno - gospodarczych poprzez stworzenie i wykorzystanie wspólnej sieci współpracy i wymiany doświedczeń członków partnerstw.

 

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, jadnostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, a także jednostek samorządu dospodarczego zlokalizowanych na terenie 5 przygranicznych powiató w województwie lubelskim.

Wsród działań przewidzianych realizowanym projeckie można wyróżnić:
Animacja oraz wsparcie partnerstw - w trakcie tego działania nawiązane zstaną partnerstwa w ramach których omawiawiane będą bieżące problemy społeczno gospodarcze w danym projekcie oraz problemy pojawiające się wewnątrz partnerstw. Na posdtawie spotkań przedstawicieli partnerów sporządzane będą notatki stanowiące uzupełnienie do analiz prowadzonych przez zespół badaczy.

Analiza i badania społeczno gospodarcze - będą miały na celu przygotowanie danych wyjściowych niezbędnych do rozpoczęcia prac nad tworzeniem strategii. Wyniki te będą prezentowane podczas seminariów. W trakcieprzeprowadzenia analiz będą brane pod uwagę również notatki sporządzone w trakcie spotkań partnerów.

Tworzenie strategii - po zawiązaniu partnerstw i opracowaniu danych wyjściowych zostanie stworzonych 5 strategii powiató przygranicznych oraz 1 strategii regionalnej. W trakcie tego działania zorganizowanych zostanie cykl 5 dwudniowych seminariów (po 1 w każdym powiecie) mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji oraz zespołem badań. Pierwszego dnia tematyka seminariów dotyczyć będzie problematyce danego powiatu, natomiast drigi dzień będzie stanowił dyskusję nad strategią regionalną oraz podsumowanie seminarium. Informacje zebrane w trakcie seminariów posłużą przy opracwaniu ostatecznej wersji strategii.

Wdrażanie strategii - w ramach wdrożenia strategii przewidziano wykorzystanie portalu internetowego (prezentacja wyników analiz, materiałów opracowanych podczas seminariów, wyrażanie opinii wniosków, propozycji, zamieszczenie opracowanych strategii), wydanie strategii w formie publikacji, organizację konferencji prezentującej opracowane strategie.

Nasi partnerzy