Call now » (+99) 123 456 789

Konferencja podsumowująca projekt

swiss c

W dniu 29 sierpnia 2013 roku w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”. Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia, następnie koordynator projektu omówił cele i działania zrealizowanego projektu.

Tematem przewodnim wystąpień prelegentów była współpraca transgraniczna w rozwoju turystyki. Szwajcarski partner projektu podzielił się doświadczeniem funkcjonowania Doliny Górnego Renu na pograniczu trzech państw: Szwajcarii, Francji i Niemiec. Wystąpienia polskich ekspertów dotyczyły zagadnienia wspólnej promocji produktu turystycznego oraz problemów rozwoju turystyki transgranicznej na obszarze Euroregionu Bug.

W tym kontekście został zaprezentowany Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, w którego skład wchodzą rezerwaty z Polski, Białorusi i Ukrainy. Prelegenci z tych trzech państw omówili fundamenty, możliwości i trudności integracji, której celem jest zrównoważony rozwój Polesia.

Podczas dyskusji podkreślono potrzebę otwarcia nowych przejść granicznych wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, ponieważ ich niewielka obecnie liczba ogranicza rozwój transgranicznego ruchu turystycznego.

Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Regio Basiliensis w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym jego celem był transfer wiedzy z zakresu zarządzania terytorialnego i komunikacji społecznej prowadzonej przez jst z regionów wysoko rozwiniętych na teren Lubelszczyzny.

3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG1.JPG

W ramach projektu odbyły się: spotkania partnerskie w Polsce i w Szwajcarii, wizyty studyjne połączone z seminariami tematycznymi, promocja produktów turystycznych Lubelszczyzny w Szwajcarii, konsultacje społeczne ws. potrzeby utworzenia nowych przejść granicznych oraz powstał raport z tych konsultacji.

Nasi partnerzy